• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การบริบาลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่ชุมชนไว้วางใจ

พันธกิจ : 1.ให้การบริบาลสุขภาพแก่ประชาชน

             2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือช่าย 

             3.บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม 4 M

พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง