• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การบริบาลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่ชุมชนไว้วางใจ

พันธกิจ : 1.ให้การบริบาลสุขภาพแก่ประชาชน

             2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือช่าย 

             3.บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม 4 M

งานคุณภาพ

งานวิจัย