• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289


เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 18.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม) 2566_ITA_MOIT2 29
# 13/09/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) 2566_ITA_MOIT2 53
# 13/09/2023 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 40
# 13/09/2023 ไตรมาส4 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน ทุกไตรมาส) 2566_ITA_MOIT4 29
# 12/09/2023 ไตรมาส4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส) 2566_ITA_MOIT4 28
# 12/09/2023 ไตรมาส4 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 28
# 14/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 31
# 14/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 34
# 14/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 2566_ITA_MOIT5 32
# 14/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 30
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 29/03/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2) 2566_ITA_MOIT2 172
# 28/03/2023 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 170
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 153
# 23/12/2022 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประ 2566_ITA_MOIT3 147
# 28/12/2022 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผ 2566_ITA_MOIT1 146
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566_ITA_MOIT4 113
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 111
# 23/12/2022 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT4 110
# 28/03/2023 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 108
# 28/12/2022 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT1 106
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง