• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288


เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 10/07/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 17
# 07/08/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 20
# 03/09/2020 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตามกรอบแนวทางการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงาน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB25 12
# 03/09/2020 รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB17 17
# 03/09/2020 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาส4 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB24 22
# 03/09/2020 รายงานการประกาศราบชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB14 22
# 20/08/2020 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม ไตรมาส 3 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB19 17
# 03/09/2020 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 19
# 03/09/2020 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ TOR (ไตรมาส 3) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB12 19
# 03/09/2020 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 (9 เดือน) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB12 15
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 174
# 06/03/2019 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง ITA_รพ.บ่อทอง_2562 157
# 03/06/2019 รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง ITA_รพ.บ่อทอง_2562 149
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง คณะกรรมการสารสนเทศ บริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ 144
# 21/05/2019 ระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้อง SERVER ระบบสารสนเทศ 139
# 07/03/2019 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA_รพ.บ่อทอง_2562 137
# 21/05/2019 นโยบายสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 137
# 24/06/2019 ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน ITA_รพ.บ่อทอง_2562 136
# 07/03/2019 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ITA_รพ.บ่อทอง_2562 136
# 21/05/2019 ใบคำร้องขอประวัติการรักษา ระบบสารสนเทศ 134

งานคุณภาพ