• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288


เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 10/07/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 4
# 07/08/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB4 6
# 03/09/2020 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตามกรอบแนวทางการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงาน ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB25 6
# 03/09/2020 รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB17 5
# 03/09/2020 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาส4 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB24 6
# 03/09/2020 รายงานการประกาศราบชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB14 12
# 20/08/2020 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม ไตรมาส 3 ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB19 5
# 03/09/2020 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB16 7
# 03/09/2020 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ TOR (ไตรมาส 3) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB12 7
# 03/09/2020 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 (9 เดือน) ITA_รพ.บ่อทอง_2563_EB12 5
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 160
# 06/03/2019 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง ITA_รพ.บ่อทอง_2562 144
# 03/06/2019 รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบ่อทอง ITA_รพ.บ่อทอง_2562 135
# 21/05/2019 ระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้อง SERVER ระบบสารสนเทศ 129
# 21/05/2019 นโยบายสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 124
# 21/05/2019 ใบคำร้องขอประวัติการรักษา ระบบสารสนเทศ 124
# 07/03/2019 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA_รพ.บ่อทอง_2562 123
# 07/03/2019 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ITA_รพ.บ่อทอง_2562 122
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง คณะกรรมการสารสนเทศ บริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ 122
# 24/06/2019 ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน ITA_รพ.บ่อทอง_2562 121

งานคุณภาพ