• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289


เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 29/03/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2) 2566_ITA_MOIT2 15
# 29/03/2023 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) ไตรมาส 2 2566_ITA_MOIT2 13
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566_ITA_MOIT4 14
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 19
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) 2566_ITA_MOIT4 16
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 14
# 28/03/2023 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 13
# 28/03/2023 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 14
# 29/03/2023 1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมิน การดำเนินการตามตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 2566_ITA_MOIT13 13
# 29/03/2023 2. รายงานการประเมินฯ สำเนาคำตอบรายงานจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2566_ITA_MOIT13 10
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 14/10/2021 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ITA_2565_MOIT4 162
# 15/12/2021 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลบ่อทอง ITA_2565_MOIT2 128
# 07/12/2021 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web ของ รพ.บ่อทอง ITA_2565_MOIT1 125
# 27/12/2021 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT1 117
# 07/12/2021 ผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่าน web ITA_2565_MOIT1 112
# 07/12/2021 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT1 111
# 07/12/2021 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ปี 65 ITA_2565_MOIT2 111
# 09/12/2021 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 107
# 08/12/2021 4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ITA_2565_MOIT4 107
# 25/10/2021 1.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุนปี2565) ITA_2565_MOIT4 103
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง