• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03


อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ
อ่าน: 7   โดย: นางสาวภรภัทร ไกรธนานันต์ ประกาศล่าสุด: 2024-05-17

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ...อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ
อ่าน: 21   โดย: นางสาวภรภัทร ไกรธนานันต์ ประกาศล่าสุด: 2024-05-02

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ช ...อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
อ่าน: 30   โดย: สิทธิชัย แสงจู ประกาศล่าสุด: 2024-04-11

...อ่านต่อ

เอกสาร (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 01/04/2024 แแนวทางการจัดการความรู้ 1.คลังความรู้ดิจิทัลโรงพยาบาลบ่อทอง 44
# 01/04/2024 PDPA 1.คลังความรู้ดิจิทัลโรงพยาบาลบ่อทอง 39
# 27/03/2024 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่2) 2567_ITA_MOIT2 47
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 1.บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 2567_ITA_MOIT4 43
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 2.1รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบลงทุน) 2567_ITA_MOIT4 43
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบดำเนินงาน 2567_ITA_MOIT4 49
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 47
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.1 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567 2567_ITA_MOIT5 42
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.2 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 2567_ITA_MOIT5 53
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.3 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567 (1-15 มี.ค.67) 2567_ITA_MOIT5 45
เอกสาร (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 29/03/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2) 2566_ITA_MOIT2 327
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 308
# 28/03/2023 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 306
# 23/12/2022 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประ 2566_ITA_MOIT3 291
# 28/12/2022 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผ 2566_ITA_MOIT1 282
# 28/12/2022 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT1 242
# 23/12/2022 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT4 212
# 28/03/2023 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 194
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566_ITA_MOIT4 189
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 174

งานคุณภาพ

งานวิจัย