• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/08/2023 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลบ่อทอง ปีงบปร 2566_ITA_MOIT20 51
# 22/08/2023 1.2 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลบ่อทอง ปี 2566 2566_ITA_MOIT20 48
# 22/08/2023 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ 2566_ITA_MOIT20 44
# 22/08/2023 3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ 2566_ITA_MOIT20 41
# 22/08/2023 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT20 33
# 22/08/2023 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 2566_ITA_MOIT20 36
# 22/08/2023 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT20 36
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง