• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 27/03/2024 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่2) 2567_ITA_MOIT2 31
# 27/03/2024 11. (ไตรมาสที่ 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 5
# 27/03/2024 11. (ไตรมาสที่ 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 6
# 27/03/2024 10. ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 5
# 20/03/2024 2. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ 2567_ITA_MOIT2 6
# 30/01/2024 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) 2567_ITA_MOIT2 52
# 30/01/2024 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 2567_ITA_MOIT2 41
# 30/01/2024 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร 2567_ITA_MOIT2 40
# 28/12/2023 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2567_ITA_MOIT2 64
# 28/12/2023 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567_ITA_MOIT2 72
# 28/12/2023 18.3 ไตรมาสที่1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามร 2567_ITA_MOIT2 71
# 28/12/2023 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ 2567_ITA_MOIT2 53
# 28/12/2023 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 2567_ITA_MOIT2 37
# 28/12/2023 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 34
# 28/12/2023 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2567_ITA_MOIT2 31
# 28/12/2023 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567_ITA_MOIT2 34
# 28/12/2023 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 29
# 26/12/2023 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 2567_ITA_MOIT2 25
# 26/12/2023 1.2นโยบายผู้บริหาร 2567_ITA_MOIT2 29
# 26/12/2023 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย 2567_ITA_MOIT2 19
# 26/12/2023 1.5.1แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference TOR) 2567_ITA_MOIT2 14
# 26/12/2023 1.5.2รวมหนังสือตอบข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่น่าสนใจ 2567_ITA_MOIT2 17
# 26/12/2023 1.5.3แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.5.4พ_ร_บ_ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_ 2560 2567_ITA_MOIT2 13
# 26/12/2023 1.5.5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ_ศ_ 2560 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.5.6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ_ศ_ 2564 2567_ITA_MOIT2 17
# 26/12/2023 1.5.7กฏหมายCyber 2567_ITA_MOIT2 14
# 26/12/2023 1.5.8กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 18
# 26/12/2023 1.8ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 2567_ITA_MOIT2 23
# 26/12/2023 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH 2567_ITA_MOIT2 14
# 26/12/2023 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2567_ITA_MOIT2 19
# 26/12/2023 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 2567_ITA_MOIT2 14
# 26/12/2023 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 2567_ITA_MOIT2 19
# 26/12/2023 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2567_ITA_MOIT2 21
# 26/12/2023 7.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 2567_ITA_MOIT2 15
# 26/12/2023 7.2 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2567_ITA_MOIT2 20
# 26/12/2023 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT2 18