• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 27/06/2024 ไตรมาสที่3 ข้อ2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่ว 2567_ITA_MOIT4 8
# 27/06/2024 ไตรมาสที่3 ข้อ2 2.1รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบลงทุน) 2567_ITA_MOIT4 9
# 27/06/2024 ไตรมาสที่3 ข้อ2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 8
# 27/06/2024 ไตรมาสที่3 ข้อ2 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบดำเนินงาน 2567_ITA_MOIT4 8
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 1.บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 2567_ITA_MOIT4 78
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 2.1รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบลงทุน) 2567_ITA_MOIT4 80
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบดำเนินงาน 2567_ITA_MOIT4 88
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 ข้อ2 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 88
# 28/12/2023 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไป 2567_ITA_MOIT4 75
# 28/12/2023 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567_ITA_MOIT4 101
# 28/12/2023 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน 2567_ITA_MOIT4 79
# 28/12/2023 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 2567_ITA_MOIT4 34
# 28/12/2023 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 33
# 28/12/2023 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคล 2567_ITA_MOIT4 32
# 28/12/2023 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัด 2567_ITA_MOIT4 30
# 28/12/2023 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 31
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 ข้อ2 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 2567_ITA_MOIT4 41
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 ข้อ2 2.1รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบลงทุน) 2567_ITA_MOIT4 36
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 ข้อ2 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (งบดำเนินงาน 2567_ITA_MOIT4 36
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 ข้อ2 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT4 32

งานคุณภาพ

งานวิจัย