• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.1 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567 2567_ITA_MOIT5 27
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.2 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 2567_ITA_MOIT5 31
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 1.3 บันทึกข้อความรายงานแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567 (1-15 มี.ค.67) 2567_ITA_MOIT5 29
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 2567_ITA_MOIT5 19
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 2567_ITA_MOIT5 23
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 (1-15 มี.ค.67) 2567_ITA_MOIT5 8
# 27/03/2024 ไตรมาสที่2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT5 8
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2566 2567_ITA_MOIT5 22
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 1.2บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2566 2567_ITA_MOIT5 20
# 28/12/2023 ไตรมาสที่1 1.3บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2566 (1-15 ธ.ค.66) 2567_ITA_MOIT5 22
# 28/12/2023 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 2567_ITA_MOIT5 21
# 28/12/2023 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 2567_ITA_MOIT5 20
# 28/12/2023 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 (1-15 ธ.ค.66) 2567_ITA_MOIT5 23
# 28/12/2023 ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT5 23