• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 23/03/2024 ไตรมาสที่2 1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤต 2567_ITA_MOIT16 14
# 23/03/2024 ไตรมาสที่2 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (รอบ 6 2567_ITA_MOIT16 14
# 23/03/2024 ไตรมาสที่2 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT16 14
# 20/03/2024 ไตรมาสที่ 2 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT16 6
# 20/03/2024 ไตรมาสที่ 2 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ 2567_ITA_MOIT16 7
# 20/03/2024 ไตรมาสที่ 2 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567_ITA_MOIT16 7