• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 21/05/2019 นโยบายสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 137
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 174
# 21/05/2019 คำสั่งรพ.บ่อทอง คณะกรรมการสารสนเทศ บริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ 144
# 21/05/2019 การบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 110
# 21/05/2019 มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล พ.ศ.2559 ระบบสารสนเทศ 69
# 21/05/2019 คู่มือและวิธีตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสารสนเทศ 115
# 21/05/2019 หลักเกณฑ์การขอถ่ายสำเนาประวัติผู้ป่วย ระบบสารสนเทศ 102
# 21/05/2019 ระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้อง SERVER ระบบสารสนเทศ 139
# 21/05/2019 แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการรักษาความลับผู้ป่วย ระบบสารสนเทศ 96
# 21/05/2019 ใบคำร้องขอประวัติการรักษา ระบบสารสนเทศ 134

งานคุณภาพ