• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 16/03/2020 นโยบายโรงพยาบาลบ่อทอง ข้อมูลพื้นฐาน 99
# 16/03/2020 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐาน 82
# 15/03/2020 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ข้อมูลพื้นฐาน 79
# 15/03/2020 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข60-64 ข้อมูลพื้นฐาน 77
# 15/03/2020 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ข้อมูลพื้นฐาน 74
# 15/03/2020 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 ข้อมูลพื้นฐาน 76
# 15/03/2020 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 ข้อมูลพื้นฐาน 72
# 15/03/2020 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลพื้นฐาน 88
# 15/03/2020 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct) ข้อมูลพื้นฐาน 87
# 15/03/2020 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่่ยวข้อง(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักง ข้อมูลพื้นฐาน 117
# 15/03/2020 ผู้บริหารหน่วยงาน(ผู้อำนวยการ) ข้อมูลพื้นฐาน 128
# 15/03/2020 โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐาน 119

งานคุณภาพ