• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 15/03/2021 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส2) ITA_2564_EB4 11
# 15/03/2021 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (งบเงินบำ ITA_2564_EB4 8
# 15/03/2021 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (งบลงทุนร ITA_2564_EB4 9
# 12/03/2021 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 3) ITA_2564_EB4 6
# 12/03/2021 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ชุดที่ 1) ITA_2564_EB4 8
# 12/03/2021 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ชุดที่ 2) ITA_2564_EB4 6
# 22/12/2020 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ITA_2564_EB4 27
# 22/12/2020 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ITA_2564_EB4 22
# 22/12/2020 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA_2564_EB4 20
# 22/12/2020 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ITA_2564_EB4 21
# 22/12/2020 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2564_EB4 18
# 22/12/2020 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 ITA_2564_EB4 21
# 22/12/2020 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ITA_2564_EB4 16
# 22/12/2020 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2564_EB4 17
# 22/12/2020 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่1) ITA_2564_EB4 21
# 22/12/2020 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 2) ITA_2564_EB4 17
นพ.วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง