• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 14/09/2022 ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA_2565_MOIT4 23
# 14/09/2022 ไตรมาสที่ 4 2.1 รายงานผลการดำเนินการ งบลงทุน ทุกไตรมาส ITA_2565_MOIT4 17
# 14/09/2022 ไตรมาสที่ 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการ งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส ITA_2565_MOIT4 18
# 14/09/2022 ไตรมาสที่ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 17
# 30/06/2022 (2) 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA_2565_MOIT4 21
# 30/06/2022 (2) 2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2.1 งบลงทุน) ITA_2565_MOIT4 18
# 30/06/2022 (2) 2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2.2 งบดำเนินงาน) ITA_2565_MOIT4 20
# 30/06/2022 (2) 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 15
# 30/12/2021 4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ITA_2565_MOIT4 81
# 29/12/2021 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ITA_2565_MOIT4 133
# 29/12/2021 1.2.1 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุนปี2565) ITA_2565_MOIT4 77
# 29/12/2021 1.2.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (งบ อบจ.2565) ITA_2565_MOIT4 62
# 29/12/2021 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 85
# 29/12/2021 3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA_2565_MOIT4 75
# 29/12/2021 1.3 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบ อบจ.2565 ITA_2565_MOIT4 73
# 29/12/2021 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลา ITA_2565_MOIT4 56
# 29/12/2021 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ ITA_2565_MOIT4 68
# 29/12/2021 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 49
# 29/12/2021 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ITA_2565_MOIT4 31
# 29/12/2021 2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) ITA_2565_MOIT4 20
# 29/12/2021 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) ITA_2565_MOIT4 18
# 29/12/2021 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT4 20
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง