• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2022 ไตรมาสที่ 4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ITA_2565_MOIT11 16
# 13/09/2022 ไตรมาส 4 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ITA_2565_MOIT11 13
# 13/09/2022 ไตรมาสที่ 4 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในห ITA_2565_MOIT11 12
# 13/09/2022 ไตรมาสที่ 4 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA_2565_MOIT11 14
# 13/09/2022 ไตรมาสที่ 4 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT11 13
# 30/06/2022 ไตรมาสที่ 2 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ITA_2565_MOIT11 17
# 30/06/2022 ไตรมาสที่ 2 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุป ITA_2565_MOIT11 16
# 30/06/2022 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ITA_2565_MOIT11 19
# 30/06/2022 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA_2565_MOIT11 19
# 30/06/2022 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA_2565_MOIT11 13
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง