• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 15/09/2023 18.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม) 2566_ITA_MOIT2 110
# 15/09/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) 2566_ITA_MOIT2 102
# 15/09/2023 18.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 2566_ITA_MOIT2 34
# 15/09/2023 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 31
# 15/09/2023 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 26
# 30/06/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 3 ) 2566_ITA_MOIT2 48
# 30/06/2023 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) ไตรมาส 3 2566_ITA_MOIT2 44
# 29/03/2023 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (ไตรมาส 2) 2566_ITA_MOIT2 261
# 29/03/2023 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) ไตรมาส 2 2566_ITA_MOIT2 91
# 29/03/2023 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 133
# 29/03/2023 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 2566_ITA_MOIT2 247
# 29/12/2022 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2566_ITA_MOIT2 95
# 29/12/2022 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT2 91
# 29/12/2022 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลา 2566_ITA_MOIT2 66
# 29/12/2022 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ 2566_ITA_MOIT2 78
# 29/12/2022 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) ไตรมาส 1 2566_ITA_MOIT2 90
# 29/12/2022 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำ 2566_ITA_MOIT2 77
# 29/12/2022 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT2 68
# 29/12/2022 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2566_ITA_MOIT2 90
# 29/12/2022 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(1) 2566_ITA_MOIT2 77
# 29/12/2022 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(2) 2566_ITA_MOIT2 105
# 29/12/2022 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่ 2566_ITA_MOIT2 90
# 29/12/2022 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเล 2566_ITA_MOIT2 84
# 29/12/2022 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนา 2566_ITA_MOIT2 69
# 29/12/2022 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2566_ITA_MOIT2 65
# 29/12/2022 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2566_ITA_MOIT2 65
# 29/12/2022 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 2566_ITA_MOIT2 81
# 29/12/2022 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2566_ITA_MOIT2 104
# 29/12/2022 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยก 2566_ITA_MOIT2 78
# 29/12/2022 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2566_ITA_MOIT2 82
# 29/12/2022 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 2566_ITA_MOIT2 121
# 29/12/2022 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT2 107
# 29/12/2022 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 2566_ITA_MOIT2 65
# 29/12/2022 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 2566_ITA_MOIT2 73
# 29/12/2022 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ 2566_ITA_MOIT2 81
# 29/12/2022 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 2566_ITA_MOIT2 71
# 29/12/2022 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566_ITA_MOIT2 78
# 29/12/2022 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT2 89
# 29/12/2022 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 2566_ITA_MOIT2 86
# 29/12/2022 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 2566_ITA_MOIT2 67
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง