• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 15/09/2023 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 120
# 15/09/2023 ไตรมาส4 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน ทุกไตรมาส) 2566_ITA_MOIT4 95
# 15/09/2023 ไตรมาส4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส) 2566_ITA_MOIT4 68
# 15/09/2023 ไตรมาส4 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 88
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 54
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 66
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (งบดำเนินง 2566_ITA_MOIT4 59
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 2566_ITA_MOIT4 59
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566_ITA_MOIT4 196
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 315
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน) 2566_ITA_MOIT4 112
# 29/03/2023 ไตรมาส 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 178
# 29/12/2022 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 2566_ITA_MOIT4 131
# 29/12/2022 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 2566_ITA_MOIT4 133
# 29/12/2022 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566_ITA_MOIT4 215
# 29/12/2022 1.3.1 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ) 2566_ITA_MOIT4 127
# 29/12/2022 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 118
# 29/12/2022 1.3.2 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 2566_ITA_MOIT4 130
# 29/12/2022 1.3.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 (อบจ) 2566_ITA_MOIT4 133
# 29/12/2022 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 1 2566_ITA_MOIT4 126
# 29/12/2022 2.2.1 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน ) ไตรมาส 1 2566_ITA_MOIT4 115
# 29/12/2022 2.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินงาน ) ไตรมาส 1 2566_ITA_MOIT4 112
# 29/12/2022 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 117
# 29/12/2022 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุ 2566_ITA_MOIT4 128
# 29/12/2022 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ 2566_ITA_MOIT4 141
# 29/12/2022 ข้อ3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT4 126

งานคุณภาพ

งานวิจัย