• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 101
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 95
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 2566_ITA_MOIT5 69
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 105
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 47
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 2566_ITA_MOIT5 47
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2566 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 39
# 15/09/2023 ไตรมาสที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 51
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เม.ย. 66 2566_ITA_MOIT5 58
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร พ.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 68
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 2566_ITA_MOIT5 75
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 49
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 (ถึง15 มิ.ย.66) 2566_ITA_MOIT5 51
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร มี.ค. 66 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 57
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 51
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร มิ.ย. 66 (ถึง15 มิ.ย.66) 2566_ITA_MOIT5 48
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 51
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ม.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 104
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ก.พ. 66 2566_ITA_MOIT5 93
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน มี.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 101
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 2566_ITA_MOIT5 97
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 2566_ITA_MOIT5 79
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 78
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 98
# 26/03/2023 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ธ.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 101
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 104
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ต.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 113
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน พ.ย. 65 2566_ITA_MOIT5 101
# 29/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 115
# 29/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 2566_ITA_MOIT5 101
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 107

งานคุณภาพ

งานวิจัย