• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 66
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 56
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 2566_ITA_MOIT5 41
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 56
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 26
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 2566_ITA_MOIT5 23
# 15/09/2023 ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2566 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 17
# 15/09/2023 ไตรมาสที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 29
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เม.ย. 66 2566_ITA_MOIT5 39
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร พ.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 39
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 2566_ITA_MOIT5 41
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 28
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 (ถึง15 มิ.ย.66) 2566_ITA_MOIT5 32
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร มี.ค. 66 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 30
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 (เต็มเดือน) 2566_ITA_MOIT5 29
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร มิ.ย. 66 (ถึง15 มิ.ย.66) 2566_ITA_MOIT5 30
# 30/06/2023 ไตรมาสที่ 3 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 33
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ม.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 66
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ก.พ. 66 2566_ITA_MOIT5 53
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน มี.ค. 66 2566_ITA_MOIT5 61
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 2566_ITA_MOIT5 58
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 2566_ITA_MOIT5 40
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 2566_ITA_MOIT5 36
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 60
# 26/03/2023 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ธ.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 55
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 58
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน ต.ค. 65 2566_ITA_MOIT5 75
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เดือน พ.ย. 65 2566_ITA_MOIT5 58
# 29/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 2566_ITA_MOIT5 75
# 29/12/2022 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 2566_ITA_MOIT5 62
# 29/12/2022 ไตรมาส 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT5 69
พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง