• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1. บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเ 2566_ITA_MOIT10 123
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน 2566_ITA_MOIT10 53
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566_ITA_MOIT10 112
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT10 51
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 2566_ITA_MOIT10 92
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในห 2566_ITA_MOIT10 92
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566_ITA_MOIT10 92
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT10 93

งานคุณภาพ

งานวิจัย