• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 26/03/2023 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงา 2566_ITA_MOIT11 103
# 26/03/2023 1.2 โครงการ 2566_ITA_MOIT11 98
# 26/03/2023 2. รายงานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยน 2566_ITA_MOIT11 106
# 26/03/2023 3. รายงานประชุมโครงการ ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่ 2566_ITA_MOIT11 100
# 26/03/2023 4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 2566_ITA_MOIT11 120
# 26/03/2023 5. ภาพกิจกรรม 2566_ITA_MOIT11 96
# 26/03/2023 6. บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย 2566_ITA_MOIT11 100
# 26/03/2023 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT11 110

งานคุณภาพ

งานวิจัย