• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
เอกสารดาวน์โหลด
# วันที่อัพโหลดล่าสุด ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 13/09/2023 ไตรมาสที่ 4 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 2566_ITA_MOIT16 53
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่ 2566_ITA_MOIT16 103
# 13/09/2023 ไตรมาสที่4 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT16 105
# 22/08/2023 ไตรมาส4 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566_ITA_MOIT16 62
# 22/08/2023 ไตรมาส 4 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566_ITA_MOIT16 58
# 22/08/2023 ไตรมาส 4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม) 2566_ITA_MOIT16 49
# 22/08/2023 ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) 2566_ITA_MOIT16 77
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤ 2566_ITA_MOIT16 115
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่ 2566_ITA_MOIT16 113
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT16 121
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรร 2566_ITA_MOIT16 119
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2566_ITA_MOIT16 115
# 26/03/2023 ไตรมาสที่ 2 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566_ITA_MOIT16 92

งานคุณภาพ

งานวิจัย