• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03
ข่าวสาร
# วันที่โพสต์ หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม  
# 02/01/2024 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 62
# 28/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ สธ_ ปีงบฯ 2567 (รมว_สธ_) ข่าวประชาสัมพันธ์ 42
# 28/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ปีงบฯ 2567 (รมว_สธ_) ข่าวประชาสัมพันธ์ 39
# 28/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์ล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 2567 (รมว_สธ_) ข่าวประชาสัมพันธ์ 24
# 28/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy สธ_ ปีงบฯ 67 (ปลัด สธ_) ข่าวประชาสัมพันธ์ 8
# 28/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์ล่วงละเมิดทางเพศฯ สธ_ ปีงบฯ 67 (ปลัด สธ_) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9
# 28/12/2023 ความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 8
# 18/12/2023 ประกาศและเผยเเพร่ นโยบายการบริหารและพัฒาทรัพย์ยากรบุคคล ประจำปี2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19
# 18/12/2023 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 29
# 18/12/2023 พิจารณาเผยเเพ่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบ่อทอง ปีงบ 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ 16
# 15/12/2023 พิจารณาลงนามประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก ข้าราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 29
# 15/12/2023 พิจารณาลงนามประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 26
# 15/12/2023 พิจารณาลงนามประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก ลูกจ้างประจำ ข่าวประชาสัมพันธ์ 28
# 15/12/2023 พิจารณาลงนามประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก พนักงานข้าราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 12
# 07/12/2023 แผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ข่าวประชาสัมพันธ์ 49
# 07/11/2023 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในโรงพยาบาลบ่อทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 72
# 14/11/2023 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อทองปีงบประมาณ2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ 37
# 22/03/2023 ประกาศเกณฑ์ จริยธรรม รพ. สิงหาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 201
# 22/03/2023 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกบุคลากร ในองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ 130
# 22/03/2023 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกบุคลากร ในองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ 188
# 22/03/2023 สรุปผลงาน DUE ปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 92
# 22/03/2023 รายงานการประชุมเฝ้าระวัง ติดตามการใช้ยา ข่าวประชาสัมพันธ์ 106
# 22/03/2023 แบบคัดเลือกการจัดซื้อยา รพ.บ่อทอง ปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 99
# 22/03/2023 รายการสัดส่วนรายการยา ED ในรพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 107
# 22/03/2023 รายงานประชุม PTC รพ.บ่อทอง ปี 2565 8 ก.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 115
# 22/03/2023 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกบุคลากร ในองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ 121
# 22/03/2023 คำสั้งแต่งตั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 130
# 09/03/2023 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 99
# 28/02/2023 จำหน่ายพัสดุชำรุด เริ่มต้นที่ 2,830 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 175
# 28/12/2022 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า เกณฑ์ โรงพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 147
# 28/12/2022 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียดข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ 111
# 28/12/2022 ประกาศโรงพยาบาลบ่อทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ 90
# 28/12/2022 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรายละเอียดข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ 103
# 11/11/2022 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนขมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 149
# 11/11/2022 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ่อทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 122
# 28/04/2022 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดชลบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 176
# 26/04/2022 ประกาศนโยบายคลินิกวัยรุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 215
# 13/12/2021 ด้วยโรงพยาบาลบ่อทอง มีนโยบายในการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเเรงงานต ข่าวประชาสัมพันธ์ 842
# 14/06/2021 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 447
# 06/01/2021 ประกาศโรงพยาบาลบ่อทองเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 783

พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง