• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 FAX 038-211289

เรื่อง: ประกาศโรงพยาบาลบ่อทองเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด2019

โดย: กมล บุญมา
เข้าชม: 93
วันที่ประกาศ: 2021-01-06
ปรับปรุงประกาศล่าสุด: 2021-01-06
[ดาวน์โหลดแฟ้มประกอบ]

ประกาศโรงพยาบาลบ่อทองเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด2019นพ.วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง >>เบอร์โทรศัพท์ 038-211148,038-211288,038211290 ต่อ101

งานคุณภาพ

งานวิจัย

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง