• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

ประวัติโรงพยาบาลบ่อทอง

                                    1.1 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูล  
ชื่อองค์กร (ไทย) โรงพยาบาลบ่อทอง  
(อังกฤษ) Bo Thong hospital  
ที่อยู่   2 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี   
ประเภท   F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90   
ระดับ   F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90  
เจ้าของ/ต้นสังกัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
จำนวนเตียง ขออนุญาต 60 เตียง   
ให้บริการจริง 60 เตียง   
อัตราการครองเตียง   69.35%  
เครือข่ายการให้บริการ (ถ้ามี)   ไม่มี   
ผู้นำสูงสุดขององค์กร ชื่อ พ.ญ.แววดาว พิมลธเรศ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   
e-mail info10826@gmail.com  
โทรศัพท์ 038-211148  
โทรสาร 038-211289  
รายชื่อผู้นำในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี/ชื่อ 2562  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2563  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2564  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2565  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2565 - ปัจจุบัน แพทย์หญิงแววดาว พิมลธเรศ  
ผู้ประสานงาน HA1 ชื่อ นางทวีพร  เพชรซัด  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
e-mail taweepornp@yahoo.co.th  
โทรศัพท์ 038-211148  
โทรสาร 038-211289  
ผู้ประสานงาน HA2 ชื่อ นายกฤษณพงศ์  ลาภผล  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
e-mail Kritzmay@gmail.com  
โทรศัพท์ 038-211271  
โทรสาร 038-211289  
สถานะการรับรอง ขั้น 3  
วันหมดอายุ 9 เมษายน 2564  
สาขาที่ให้บริการ   บริการปฐิมภูมิและทุตยภูมิ ครอบคลุมสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรมระดับพื้นฐาน 
 
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ด้านการรักษาพยาบาล
   

 
อำเภอ ประชากรรวม 50,204 คน (1 มกราคม 2563)
  ประชากรชาย 25,189 คน
  ประชากรหญิง 25,015 คน

 

โรงพยาบาลบ่อทอง ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสงั่น และนางสมหมาย นงนุช จำนวน  25 ไร่

พ.ศ. 2526 เริ่มก่อสร้าง  เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  มีอาคาร 1 หลัง

พ.ศ.2534 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

พ.ศ.2541 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง