• Email: info10826@gmail.com
  • Contact: 038-211288

ประวัติโรงพยาบาลบ่อทอง

                                    1.1 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูล  
ชื่อองค์กร (ไทย) โรงพยาบาลบ่อทอง  
(อังกฤษ) Bo Thong hospital  
ที่อยู่   2 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี   
ประเภท   F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90   
ระดับ   F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90  
เจ้าของ/ต้นสังกัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี   
จำนวนเตียง ขออนุญาต 60 เตียง   
ให้บริการจริง 60 เตียง   
อัตราการครองเตียง   69.35%  
เครือข่ายการให้บริการ (ถ้ามี)   ไม่มี   
ผู้นำสูงสุดขององค์กร ชื่อ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   
e-mail info10826@gmail.com  
โทรศัพท์ 038-211288  
โทรสาร 038-211289  
รายชื่อผู้นำในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ปี/ชื่อ 2558  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2559  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2560  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2561  นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ปี/ชื่อ 2562 - ปัจจุบัน นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ  
ผู้ประสานงาน 1 ชื่อ นางทวีพร  เพชรซัด  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
e-mail taweepornp@yahoo.co.th  
โทรศัพท์ 038-211148  
โทรสาร 038-211287  
ผู้ประสานงาน 2 ชื่อ นายกฤษณพงศ์  ลาภผล  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
e-mail Kritzmay@gmail.com  
โทรศัพท์ 038-211271  
โทรสาร 038-211289  
สถานะการรับรอง ขั้น 3  
วันหมดอายุ 9 เมษายน 2564  
สาขาที่ให้บริการ   บริการปฐิมภูมิและทุตยภูมิ ครอบคลุมสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรมระดับพื้นฐาน 
 
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ด้านการรักษาพยาบาล
ตำบล ประชากรรวม 4,301 คน (31 ธันวาคม 2561)

 
อำเภอ ประชากรรวม 50,307 คน (31 ธันวาคม 2561)
จังหวัด จำนวน 1,000,315 (31 ธันวาคม 2561)
เขต จำนวน 45,430,150 (31 ธันวาคม 2561)

 

โรงพยาบาลบ่อทอง ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสงั่น และนางสมหมาย นงนุช จำนวน  25 ไร่

พ.ศ. 2526 เริ่มก่อสร้าง  เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  มีอาคาร 1 หลัง

พ.ศ.2534 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

พ.ศ.2541 ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

 

งานคุณภาพ