• Email: botong_hos@hotmail.com
  • Contact: 038-211148 038211288 03

ค่านิยม MOPH ประมวลจริยธรรม Code of Conduct

ค่านิยม

M=Mastery การปฏิบัติหน้าที่ ฃด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อให้ประชาชนเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน

O=Orginality การพัฒนาคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อให้ประชาชน มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสิ่งที่ดีกว่า

P=People Centerd การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบวินัย ธำรงไว้ ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีภาพลักษณ์ ขององค์กร เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ

H=Humility การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เมตตา กรุณา เสียสละ เพื่อให้ประชาชนเชื่อใจ ไว้วางใจ

 

ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)

W=Well Done  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อให้ประชาชนเชื่อมือในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน

                     1.บุคลากรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                     2.บุคลากรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร

                     3.บุคลากรพึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

                     4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (5)

                     5.เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน (M5)

O=Outclass  การพัฒนาคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสิ่งที่ดีกว่า

                     1.เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ (O6)

                     2.ผู้บริหารองค์กรพึงสนับสนุนให้เกิดการ วิจัย ค้นคว้า นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

                     3.บุคลากรพึงพัฒนาศักยภาพให้สามารถทำการวิจัยได้ตามบทบาทหน้าที่

b=brand Image การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบวินัย ธำรงไว้ ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ

                     1.ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(M1)

                     2.บุคลากรพึงธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ขององค์กร

                     3.บุคลากรพึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน(M3)

                     4.บุคลากรต้องยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง(2)

                     5.บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า / มีประสิทธิภาพ (M2)

                     6.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (4)   ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ(1)   ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุปรูปแบบ(M4)

                     7.ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม(P8)

H=Humanization การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เมตตา กรุณา เสียสละ เพื่อให้ประชาชนเชื่อใจ ไว้วางใจ

                     1.บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ มีความเมตตากรุณา ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

                     2.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค(3)  มีนำใจเสียสละ

                     3.เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ(P7)

                     4.รับฟังความคิดเห็นต่างสร้างความสัมพันธภาพพี่น้อง(H9)

======================================================================

หมายเหตุ  สีแดง คือ Code of Conduct

               สีเขียว คือ จรรยาข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

======================================================================

 

งานคุณภาพ

งานวิจัย